Statut

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA SPORTÓW EKSTREMALNYCH

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1

Tworzy się Stowarzyszenie o nazwie Polskie Towarzystwo Sportów Ekstremalnych zwane dalej w skrócie PTSE, które posiada osobowość prawną.

§2

PTSE działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989r. (Dz. U. 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

§3

PTSE działa na terenie całego kraju. Siedziba PTSE mieści się w Sosnowcu.

§4

PTSE opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5

PTSE współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej  autonomii.

§6

PTSE może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II Cele i sposoby działania

§7

 Celem PTSE jest:

Aktywna promocja i rozwój sportów ekstremalnych.
Promocja Euroregionu Śląska w kraju jak i zagranicą.
Uczestnictwo w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami
o podobnym charakterze.
Podniesienie warunków do uprawiania sportów ekstremalnych, jak również sportów klasycznych. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Przyczynianie się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu, wspieranie społecznej aktywności obywateli.
Działalność na rzecz społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych społecznie oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Edukacja poprzez sport.
Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz bezrobociu wśród młodzieży.
Wspieranie działalności turystyczno-krajoznawczej oraz kulturalnej.

§8

PTSE realizuje swoje cele poprzez:

Organizację i współorganizację imprez turystyczno-krajoznawczych, sportowych oraz kulturalnych.
Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, mediami, sektorem gospodarczym, osobami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi gotowymi wspierać propagowane przez Stowarzyszenie formy aktywności.
Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.
Pomoc w zdobywaniu funduszy organizacjom, osobom współorganizującym i koordynującym imprezy sportowe, kulturalne oraz ich promocja.
Pracę członków w regionie.
Organizowanie wyjazdów zagranicznych, a także przyjmowanie zagranicznych grup zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
Promocję zdrowego trybu życia.
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
Współpracę z organami samorządu terytorialnego, państwowymi oraz pozarządowymi organizacjami gotowymi wspierać propagowane przez Stowarzyszenie formy aktywności.
Współpracę z klubami sportowymi polegającą na organizowaniu imprez sportowych, przekazywaniu informacji oraz środków finansowych.
Prowadzenie zbiórek publicznych oraz innych form pozyskiwania fundatorów wyłącznie w celu wsparcia statutowych działań Stowarzyszenia.
Edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkami PTSE mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym PTSE.

§10

Członkowie PTSE dzielą się na:

członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym może być:

 obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw obywatelskich,
małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli prawnych.
Członkostwo powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do
Polskiego Towarzystwa Sportów Ekstremalnych i przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PTSE decyzją Zarządu.

Członek zwyczajny PTSE ma prawo do:

dotyczy A. punkt 1. §11 – czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
dotyczy B. punkt 1. §11 – biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności PTSE,
uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych PTSE,
korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy PTSE,
uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu PTSE.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PTSE,
regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz PTSE,
aktywnego uczestniczenia w realizacji celów PTSE.
Członkostwo zwyczajne w PTSE ustaje na skutek:

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do PTSE, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
śmierci członka,
prawomocnego orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego o wykluczeniu,
skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań (przez okres przekraczający 6 miesięcy, jeżeli składki są pobierane miesięcznie lub 6 miesięcy po terminie wpłaty składki, jeżeli składki są pobierane rocznie),
wykluczenia z powodu nagannego zachowania i działania na szkodę PTSE,
naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTSE,
popełnienia czynu hańbiącego, w tym zwłaszcza czynu zabronionego przez obowiązujące przepisy prawa.
W przypadkach określonych w ust. 4 orzeka lub stwierdza ustanie członkostwa Zarząd podając przyczyny ustania członkostwa wraz z uzasadnieniem.

Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały na piśmie.

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

§12

Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością PTSE, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Członek wspierający działa w PTSE przez swojego przedstawiciela.

Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd PTSE na podstawie pisemnej deklaracji.

Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §11 ust. 2.

Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w zebraniach statutowych władz PTSE.

Członek wspierający posiada obowiązki określone dla członka zwyczajnego w § 11 ust.3.

Utrata tytułu członka wspierającego następuje na mocy uchwały Zarządu PTSE wskutek utraty osobowości prawnej, likwidacji członka wspierającego, zaniechania zadeklarowanego wsparcia, rażącego naruszenia postanowień statutowych PTSE  i ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku § 11 ust. 4.

§13

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla PTSE, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych PTSE.

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu PTSE za zgodą osoby zainteresowanej.

Członek honorowy PTSE ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Do obowiązków członka honorowego należy aktywne wspieranie działań PTSE, jego promocja oraz dbanie o wizerunek PTSE w kraju i zagranicą.

Utrata tytułu członka honorowego następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków z powodu:

śmierci członka honorowego,
popełnienia przez członka honorowego czynu hańbiącego w tym zwłaszcza czynu zabronionego przez obowiązujące przepisy prawa,
rażącego naruszenia postanowień statutowych PTSE, regulaminów i uchwał jego władz.

Rozdział IV Organy Stowarzyszenia

§14

Władzami PTSE są:

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Dyscyplinarny.

§15

Członkowie wybrani do organów władz PTSE mogą pełnić ta samą funkcję wielokrotnie.

§16

W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego) w trakcie kadencji mogą one dokonać uzupełnienia składu w drodze uchwały władzy, której skład uległ zmniejszeniu. Uzupełnienie nie może przekraczać 1/2 składu.

W przypadku konieczności uzupełnienia składu Władz Stowarzyszenia (Zarządu lub Komisji Rewizyjnej) o liczbę członków określonej władzy większą niż 1/2, skład tej Władzy w całości powinien być wybrany ponownie przez Walne Zgromadzenie.

W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu jego funkcję pełni Wiceprezes przyjęty Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, do czasu ponownego wyboru Prezesa. Władze Stowarzyszenia, których skład powinien być ponownie wybrany przez Walne Zgromadzenie w trakcie ich kadencji pracują w składzie niepełnym do czasu ich ponownego wyboru przez Walne Zgromadzenie.

W przypadku konieczności ponownego wyboru Władzy Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia, celem ponownego wyboru określonej Władzy. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do poinformowania Zarządu o konieczności ponownego wyboru tej Komisji w trakcie jej kadencji.

§17

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem PTSE.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§18

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne i jest zwoływane przez Zarząd.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 15 marca.

Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres 1 roku spośród członków PTSE, nie wchodzących w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Dyscyplinarnego.

Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

uchwalenie statutu i jego zmian,
uchwalanie regulaminów władz PTSE,
wybór i odwoływanie członków władz PTSE,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz PTSE,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PTSE i przeznaczeniu jego majątku,
planowanie działań oraz wybór metod ich realizacji.
rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Zarządu i Sądu Dyscyplinarnego.

§20

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek, co najmniej 50% członków zwyczajnych.
Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.

W razie niedotrzymania przez Zarząd terminu określonego w ust.2, obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przechodzi na Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od dnia przejścia na nią obowiązku jego zwołania.

§21

Zarząd jest organem wykonawczym PTSE. Kieruje on całokształtem działalności PTSE zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje PTSE na zewnątrz  i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata, a wybór jego członków odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków PTSE uprawnionych do głosowania. Zarząd składa się z minimum 3 członków.

Członkowie Zarządu ze swojego grona powołują Prezesa Zarządu.

Członkowie Zarządu mogą powołać również Zastępcę Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Zarządu.

Uchwały Zarządu PTSE, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, chyba że statut stanowi inaczej.

Prezes Zarządu kieruje działalnością PTSE w okresie między posiedzeniami Zarządu.

Zasady działania Zarządu i powołania członków Zarządu do pełnienia funkcji określonych w ust.3 ustala Regulamin uchwalony przez Zarząd.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§22

Do kompetencji Zarządu należy:

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
składanie oświadczeń woli w imieniu PTSE w zakresie spraw majątkowych
i niemajątkowych, do których uprawniony jest, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
ustalanie formy zatrudniania członków Stowarzyszenia,
udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu PTSE,
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania nowych członków i o ustaniu członkostwa,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
Zarząd może zdecydować o ważności głosowania pomimo braku wymaganej liczby członków w szczególnych sytuacjach,
ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik w zakresie swojego umocowania może zaciągać samodzielnie zobowiązania finansowe do 5.000 PLN. Do zaciągania zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 5.000 PLN uprawniony jest pełnomocnik wraz z Prezesem Zarządu,
zobowiązania finansowe powyżej 100.000,00 PLN może zaciągać Zarząd PTSE działając łącznie.
Zarząd reprezentowany jest łącznie przez:

Prezesa i członka Zarządu,
Prezesa i pełnomocnika,
dwóch członków Zarządu,

§23

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i jest organem PTSE powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a jej wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków PTSE uprawnionych do głosowania.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie całokształtu działalności PTSE,
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go w terminie ustalonym Statutem przez Zarząd,
składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium naczelnym władzom PTSE,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach PTSE.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz PTSE wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw we wskazanym, nieprzekraczalnym terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni.

§24

W przypadkach określonych w § 23 ust.4 pkt.3 posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

§25

Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków PTSE uprawnionych do głosowania.

Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swego grona przewodniczącego.

Sąd Dyscyplinarny może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.

Sąd Dyscyplinarny rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków PTSE w zakresie:

naruszenia przez członków PTSE obowiązków wynikających ze statutu i uchwał władz PTSE,
sporów powstałych między członkami PTSE na tle praw i obowiązków wynikających  z ich przynależności do PTSE.
Sąd Dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub z urzędu.

Tok postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym określa Regulamin uchwalany przez Sąd Dyscyplinarny.

§26

Sąd Dyscyplinarny może orzekać następujące kary:

upomnienie,
wykluczenie z PTSE,
skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie tytułu członka honorowego i wspierającego.
Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia z zastrzeżeniem § 11.

Rozdział V Majątek i fundusze

§27

Majątek PTSE stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§28

Źródłami powstania majątku PTSE są:

składki członkowskie,
darowizny, zapisy i spadki,
wpływy z działalności statutowej PTSE,
dotacje, granty, subwencje.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków PTSE.

PTSE prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§29

Dla przejrzystości działania PTSE według art.20 pkt.7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wprowadzone zostają następujące zakazy:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem PTSE w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku PTSE na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku PTSE na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu PTSE.

§30

Dopuszcza się zatrudnianie członków stowarzyszenia oraz ich rodzin, dotyczy to również władz stowarzyszenia.

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie PTSE

§31

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu PTSE przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 60% głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PTSE Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku PTSE.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji PTSE, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.